Algemene voorwaarden van toepassing op onze prestaties (AVTP 2018-02)

DOEL

Deze algemene voorwaarden bepalen het kader en de limieten voor de uitvoering van onze opdrachten, evenals onze wederzijdse verplichtingen. Bijkomende of afwijkende specifieke voorwaarden kunnen overeengekomen worden per contract.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen zolang wij de uit te voeren prestaties niet uitdrukkelijk hebben aangenomen.

Behoudens uitdrukkelijke en door onze zaakvoerder ondertekende afwijking zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van iedere andere voorwaarde die ons meegedeeld zou worden.

UITVOERINGSMODALITEITEN

Om onze prestaties in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, vragen wij u, naargelang de aard van de interventies:

De documenten, data, systemen enz. die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht ter beschikking te stellen van onze dossierbeheerder.

In geval van een plaatsbezoek: 

Te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van onze agenten, het overhandigen aan deze laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de onderzochte installatie, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of uitrustingen die eigen zijn aan de installatie. 

Aan onze afgevaardigden, via een veiligheidsverantwoordelijke, de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de onderzochte installatie en die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van onze afgevaardigden te waarborgen; die informatie kan ook rechtstreeks aan onze dossierbeheerder meegedeeld worden.

Ervoor te zorgen dat een van uw afgevaardigden aanwezig is, onder andere voor het bedienen van de te controleren toestellen.

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan andere instellingen of laboratoria die onder onze verantwoordelijkheid werken, binnen de grenzen die worden toegelaten door de wettelijke bepalingen en de betreffende regels inzake erkenning of accreditatie.

Onze verslagen worden opgesteld op uw naam en voor uw rekening. Ze worden opgesteld en u toegestuurd in één exemplaar, naar uw keuze in het Nederlands of in het Engels. Verslaggeving in andere talen evenals het bekomen van meerdere rapportkopieën is mogelijk mits betaling van de dito kosten.

Behalve in geval van een wettelijke verplichting of een verplichting die voortvloeit uit een accreditatie bewaren wij het verslag en dito dossier slechts gedurende drie jaar.

De besluiten van het verslag hebben uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan op het ogenblik van de interventie en analyses.

BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN – FACTURERING EN BETALING

Bepaling en inhoud van de prijzen

Onze prijzen worden in onderlinge overeenstemming vastgelegd. Ze worden opgesteld op basis van een normale werkdag van 8 uur, tussen 6 en 20 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen, zonder dat de werkdag, verplaatsing inbegrepen, meer dan 9 uren mag bedragen.

Geven aanleiding tot een toeslag, de prestaties die worden uitgevoerd:

Op zaterdag, of tussen 20 uur en 6 uur ’s morgens: 50 % toeslag

Of boven de acht uur per dag: 50 % toeslag

Zon- en feestdagen: 100 % toeslag

Om welke reden dan ook kunnen prestaties en kosten nodig worden bovenop wat gepland was. Dat geldt met name voor bijkomende onderzoeken die, in afwijking van het vastgestelde programma, nodig geacht zouden worden op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de prestaties. De prijs van die supplementaire prestaties en kosten zullen bepaald worden volgens de hierboven vermelde principes.

In onze prijzen zijn de Belgische of buitenlandse taksen en rechten niet inbegrepen.

Behalve indien anders is bepaald, omvatten onze prijzen niet de reis- en verblijfskosten en de kosten voor levensonderhoud van onze afgevaardigden. 

Prijsherziening

Onze prijzen blijven geldig voor de duur die bepaald wordt in de offerte en/of, desgevallend, volgens de bepalingen van het contract. De specifiek overeengekomen prijs wordt herzien volgens de herzieningsformule die wordt bepaald in het contract.

Facturering

Voor elk van de bovenvermelde opdrachten wordt een factuur opgesteld, en dat na verzending van het verslag dat erop betrekking heeft of volgens de bepalingen voorzien in ons contract.

De kosten en uitgaven met betrekking tot de opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten, worden afzonderlijk aangerekend volgens de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht, of volgens de prijzen en modaliteiten die werden overeengekomen in het contract. 

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar, in onze zetel, zonder korting en binnen de 14 dagen na factuurdatum. Elke weigering om te betalen, om welke reden ook, dient ons binnen de 7 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden. 

De betaling van onze facturen gebeurt uitsluitend aan ons. Wij kunnen er bijgevolg geenszins toe gehouden zijn de vereffening ervan bij derden te vorderen.

In geval van achterstallige betaling behouden wij ons het recht voor om, zonder aanmaning, onze prestaties op te schorten en ze te hervatten, behoudens tegenbericht van uw kant, zodra de betaling geregeld is. 

Het niet betalen van de gehele of een gedeelte van een factuur veroorzaakt van rechtswege en zonder aanmaning:

De opeisbaarheid van alle andere, zelfs niet vervallen facturen.

Een verhoging met 10 % van de verschuldigde som als inningsvergoeding, zonder dat die verhoging echter kleiner kan zijn dan € 250.00, te vermeerderen met de eventuele gerechts- of inningskosten.

Een jaarlijkse verwijlintrest t.b.v. 12 % op de niet-betaalde bedragen en dit vanaf de vervaldag van de factuur.

Elke verandering in uw toestand, zoals met name verkoop of inbreng van uw gehele onderneming of een gedeelte ervan, overlijden, onbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of stopzetting van betalingen, liquidatie van goederen, gerechtelijke schikking, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat faillissement of elke gelijkaardige procedure, ontbinding of vormwijziging, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomsten of bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als in het geval van niet-betaling van de facturen.  

VERBINTENIS VAN DE PARTIJEN – AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de verborgen gebreken van materialen, producten, en geprefabriceerde elementen. Evenmin kunnen wij  verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven door de Opdrachtgever, of derden van wetten, reglementen, contractuele verplichtingen en/of voor gebreken in de uitvoering.

Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, kunnen wij enkel aansprakelijk gesteld worden ingeval van zware fout of opzet en voorzover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat wij enkel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. Wij dragen op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die zou zijn aangericht door onze afgevaardigden die niet waren vergezeld of die niet op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren onderdelen, toestellen of installaties. Daardoor doet u uitdrukkelijk afstand van uw recht op het eisen van schadevergoeding van ons of onze aangestelden. U dient uw verzekeraars daarvan op de hoogte te brengen en ervoor te zorgen dat het hen tegenstelbaar is.

Toeval en/of overmacht geven ons het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding. In voorkomend geval kunnen wij bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van onze verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Opdrachtgever hierdoor zou lijden. 

DUUR

Het contract wordt afgesloten voor de duur die bepaald wordt in het contract. Bij ontstentenis wordt het contract opgesteld voor de duur van drie jaar vanaf de datum van ondertekening. Het wordt stilzwijgend verlengd, op elke vervaldag, en dat voor dezelfde duur, tenzij bij opzegging per aangetekende brief 6 maanden voor de vervaldag. 

COPYRIGHT ©

Op het materiaal dat Materials Consult bvba zal ter beschikking stellen van de opdrachtgever (rapporten, analyses, syllabi, cursusmateriaal, presentaties, slides, …) is het auteursrecht van toepassing, hetgeen impliceert dat dit alles de exclusieve eigendom van Materials Consult bvba is en blijft. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten (met inbegrip van doch niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, patenten, rechten op domeinnamen, tekeningen- en modelrechten, rechten in databanken, rechten zoals bedoeld in de Wet van 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, alsmede octrooirechten) die tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst zijn ontstaan of zullen ontstaan in hoofde van Materials Consult bvba worden niet overgedragen aan de opdrachtgever.

PRIVACY - GDPR

Uw contactgegevens/documentatie zullen worden opgeslagen in onze databestanden/archieven, dit ten behoeve van het beheer van uw prospect- en projectdossiers. Behoudens uw uitdrukkelijk verzet, zullen uw contactgegevens worden toegevoegd aan onze verzendlijsten voor nieuwsbrieven en andere commerciële zendingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden, tenzij met uw uitdrukkelijke goedkeuring.

Indien u onze e-mail nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen, kan uw e-mail adres van onze verzendingslijsten worden verwijderd via een unsubscribe bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de unsubscribe link onderaan iedere nieuwsbrief.

Wij zullen op uw eerste verzoek uw gegevens verwijderen uit onze databestanden. 

AFSTAND VAN VERHAAL EN VRIJWARINGSPLICHT 

Afstand van verhaal. De opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van verhaal t.a.v. Materials Consult bvba voor alle risico’s die buiten de door Materials Consult bvba afgesloten verzekeringspolissen vallen, en dit zowel voor materiële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, zuivere onstoffelijke schade en onstoffelijke schade rechtstreeks of onrechtstreeks, ongeacht de oorzaak of de aard van de schade, zelfs indien deze schade ontstaan is ingevolge een zware fout door Materials Consult bvba. De opdrachtgever doet bovendien uitdrukkelijk afstand van verhaal t.a.v. Materials Consult bvba voor het gedeelte van alle schadebedragen die welke door Materials Consult bvba afgesloten verzekeringspolissen overschrijden. De opdrachtgever verklaart van de verzekeringspolissen afgesloten door Materials Consult bvba op de hoogte te zijn. Op eerste verzoek wordt hem hiervan een kopie bezorgd.

Vrijwaringsplicht. De opdrachtgever vrijwaart Materials Consult bvba voor elke mogelijke vordering van derden ingesteld tegen Materials Consult bvba ingevolge schade geleden door derden, ongeacht de aard of de oorzaak van de schade, zelfs indien deze schade aan derden is ontstaan ingevolge een zware fout van Materials Consult bvba.

TOEPASSELIJK RECHT – BESLECHTEN VAN CONFLICTEN

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit document wordt gestreefd naar een minnelijke schikking.

Als het conflict blijft bestaan, wordt het beslecht volgens de Belgische wet, uitsluitend door de rechtbanken van Leuven.

Over Materials Consult

Materials Consult bv
Malendriesstraat 70
3370 Boutersem
KBO/BTW (BE)0878.593.930

Search